Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
Customer learn 01

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  ή νομίμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), απαλλάσσονται απο την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτουμαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής. 

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων που προκύπτουν από την παρουσία και τη ροή ηλεκτρικού φορτίου. Πολλά καθημερινά φαινόμενα, όπως η αστραπή, ο στατικός ηλεκτρισμός και η ροή ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνονται σε αυτά. Σε καθημερινή βάση, ανοίγουμε ή κλείνουμε ένα διακόπτη για να ενεργοποιήσουμε ή να σβήσουμε ένα λαμπτήρα, την τηλεόραση ή το ασανσέρ. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε και διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια.

Η σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στην ανάπτυξη της οικονομίας, είναι πλέον πολύ μεγάλη. Η ηλεκτρική ενέργεια στο σύγχρονο κόσμο πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομικότητα, υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην παραγωγή και τη χρήση της, υψηλή ποιότητα και φιλικότητα στο περιβάλλον.

Οι βασικοί φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, παρατίθενται στην παρούσα ενότητα. Στις ιστοσελίδες τους θα βρείτε ένα σημαντικό εύρος πληροφοριών, σχετικά με τις βασικές αρχές του τομέα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής.

•    Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
•    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
•    Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr
•    Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
•    Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr
•    Συνήγορος του Καταναλωτή / www.synigoroskatanaloti.gr

Ο χώρος της ενέργειας έχει και το δικό του εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών με τις οποίες έρχεστε όλο και πιο συχνά σε επαφή, μπορείτε να επισκεφθείτε έναν στους παρακάτω χρήσιμους ιστότοπους:

•    http://193.92.5.3/rae/energy_dictionary.aspx http://www.energy.ca.gov/glossary/

Για την τακτική ενημέρωσή σας σε καθημερινή βάση, σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

•    www.energypress.gr
•    www.energia.gr

 

Σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους του Προμηθευτή ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης καταγγελίας ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4001/2011.

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  ή νομίμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), απαλλάσσονται απο την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτουμαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

 

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων που προκύπτουν από την παρουσία και τη ροή ηλεκτρικού φορτίου. Πολλά καθημερινά φαινόμενα, όπως η αστραπή, ο στατικός ηλεκτρισμός και η ροή ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνονται σε αυτά. Σε καθημερινή βάση, ανοίγουμε ή κλείνουμε ένα διακόπτη για να ενεργοποιήσουμε ή να σβήσουμε ένα λαμπτήρα, την τηλεόραση ή το ασανσέρ. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε και διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια.

Η σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στην ανάπτυξη της οικονομίας, είναι πλέον πολύ μεγάλη. Η ηλεκτρική ενέργεια στο σύγχρονο κόσμο πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομικότητα, υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην παραγωγή και τη χρήση της, υψηλή ποιότητα και φιλικότητα στο περιβάλλον.

Οι βασικοί φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, παρατίθενται στην παρούσα ενότητα. Στις ιστοσελίδες τους θα βρείτε ένα σημαντικό εύρος πληροφοριών, σχετικά με τις βασικές αρχές του τομέα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής.

•    Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
•    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
•    Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr
•    Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
•    Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr
•    Συνήγορος του Καταναλωτή / www.synigoroskatanaloti.gr

Ο χώρος της ενέργειας έχει και το δικό του εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών με τις οποίες έρχεστε όλο και πιο συχνά σε επαφή, μπορείτε να επισκεφθείτε έναν στους παρακάτω χρήσιμους ιστότοπους:

•    http://193.92.5.3/rae/energy_dictionary.aspx http://www.energy.ca.gov/glossary/

Για την τακτική ενημέρωσή σας σε καθημερινή βάση, σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

•    www.energypress.gr
•    www.energia.gr

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση διαφορετικών πρωτογενών πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, κλπ.), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή άλλες σύγχρονες τεχνολογίες (μεγάλα υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευση, κλπ.).

Το τελικώς χρησιμοποιούμενο μίγμα καυσίμων διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους, την εκάστοτε εθνική ενεργειακή πολιτική και στρατηγική που ακολουθείται, τις γεωλογικές, γεωφυσικές, κλιματολογικές, και λοιπές ιδιαιτερότητες αυτής. Το ποσοστό συμμετοχής του πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε κάποιες αραβικές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, αλλά η γενικότερη χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή έχει περιοριστεί σημαντικά κατά τις τελευταίες 2 – 3 δεκαετίες. Το φυσικό αέριο αντιθέτως εμφανίζει αυξητικό ποσοστό συμμετοχής στο ενεργειακό μίγμα χωρών της Ευρώπης κατά τα τελευταία χρόνια (Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, κλπ.).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς καύσης λιγνίτη (50%). Ακολουθούν οι σταθμοί χρήσης φυσικού αερίου (25%), οι ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (17%) και οι πετρελαϊκοί σταθμοί (8%). Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παράγεται σημαντικότατο τμήμα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμούς. Η συγκέντρωση των θερμοηλεκτρικών σταθμών στο Βορρά της χώρας, έναντι της αυξημένης κατανάλωσης στο Νότο, δημιουργεί αυξημένες απώλειες κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης και ανισορροπία στη λειτουργία του Συστήματος. Ο σχεδιασμός τους ωστόσο βασίστηκε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην εγγύτητά τους στις περιοχές που υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη, ο οποίος αποτελεί την καύσιμη ύλη για αυτούς τους σταθμούς. Κατά την τελευταία δεκαετία, η σταδιακή διείσδυση του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σημαντικού αριθμού σύγχρονων μονάδων καύσης του ευγενούς καυσίμου, με υψηλή απόδοση και μειωμένες εκπομπές αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Μηνιαίο Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ - Απρίλιος 2017), για την καθαρή ισχύ των μονάδων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, οι λιγνιτικές ανέρχονται σε 3.912 MW, οι μονάδες φυσικού αερίου σε 4.657,6 MW, οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες (ΥΗΕ) σε 3.172,7 MW και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 4.929,9 MW. Το σύνολο των θερμικών μονάδων είναι 8.569,6 MW, ενώ το σύνολο των μονάδων ΑΠΕ και ΥΗΕ φθάνει τα 8.102,6 MW. H συνολική καθαρή ισχύς του συνόλου των μονάδων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ανέρχεται σε 16.672,2 MW.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και υπουργείων.

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
  • Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr
  • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr

Εισαγωγή
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους σταθμούς παραγωγής, αρχικώς μεταφέρεται σε κοντινούς μετασχηματιστές που μετατρέπουν τη Χαμηλή Τάση του ρεύματος σε Υψηλή Τάση. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω γραμμών μεταφοράς σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με λιγότερες απώλειες, καθώς οι σταθμοί παραγωγής είναι συνήθως εγκατεστημένοι μακριά από τα αστικά κέντρα. Το Δίκτυο Μεταφοράς μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια υπό Υψηλή Τάση στους Υποσταθμούς Μέσης και Χαμηλής τάσης, και εκεί μετατρέπεται (υποβιβάζεται) σε Μέση και Χαμηλή Τάση, προκειμένου, με τη βοήθεια εναέριων και υπόγειων γραμμών να διανεμηθεί τελικώς σε βιομηχανίες και μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν Μέση Τάση και σε κατοικίες ή λοιπούς μικρούς καταναλωτές, που χρησιμοποιούν Χαμηλή Τάση.

Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Το Σύστημα Μεταφοράς, μεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ από τους σταθμούς παραγωγής στους υποσταθμούς (Υ/Σ) μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται υπό Υψηλή Τάση, μέσω του δικτύου Υψηλής (150kV) και Υπερ-υψηλής (400kV) Τάσης, για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος, όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οι γραμμές Μεταφοράς δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν άμεσα τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν Χαμηλή Τάση (220/380V,) αλλά φθάνουν μέχρι ορισμένα σημεία, τους υποσταθμούς μεταφοράς, όπου γίνεται υποβιβασμός της τάσης στη Μέση Τάση, δηλαδή στα 20 kV του Δικτύου.
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι υποσταθμοί αποτελούν κόμβους στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Από αυτά τα σημεία όπου βρίσκονται οι υποσταθμοί μεταφοράς, εκκινούν οι γραμμές διανομής, που καταλήγουν στους υποσταθμούς διανομής, όπου γίνεται υποβιβασμός της μέσης τάσης στη χαμηλή τάση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι τελικοί καταναλωτές.
Τα συστατικά στοιχεία των γραμμών μεταφοράς είναι:

 • Πυλώνες ή πύργοι, στους οποίους στηρίζονται οι αγωγοί των εναέριων γραμμών
 • Μονωτήρες, μέσω των οποίων αναρτώνται στους πυλώνες οι αγωγοί γραμμών
 • Αγωγοί, κυρίως από χαλκό και αλουμίνιο.

Το Δίκτυο Διανομής, περιλαμβάνει:

 • το δίκτυο διανομής Μέσης Τάσης (20kV) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους Υποσταθμούς μεταφοράς στους Υποσταθμούς διανομής.
 • το δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης (220/380V) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους Υποσταθμούς διανομής στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και υπουργείων.

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
  • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
  • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr

Το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας υφίσταται ήδη από το 2004, για όλους τους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Το αντίστοιχο δικαίωμα για τους οικιακούς καταναλωτές, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2007, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα (μη Διασυνδεδεμένα νησιά).

Κατά συνέπεια, το 2007 χαρακτηρίζεται ως έτος-ορόσημο για τις ενεργειακές αγορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη πολλοί καταναλωτές απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους το δικαίωμα επιλογής εναλλακτικού Προμηθευτή. Με βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας τη διατήρηση χαμηλών τιμολογίων, η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προχωράει με σταθερά βήματα. Στα υφιστάμενα πλαίσια δραστηριοποιούνται σήμερα συνολικά δεκαεπτά (17) προμηθευτές (ΛΑΓΗΕ Α.Ε., Ιούνιος 2013), εξαιρούμενου του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας και διασφαλίζεται πλήρως η πρόσβαση των Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2013, η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από την αύξηση στην καταγραφή ποσοστών αλλαγής εκπροσώπησης ανά κατηγορία πελατών. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2013, οι Εναλλακτικοί Προμηθευτές εκπροσωπούσαν το 2,3% του συνολικού όγκου κατανάλωσης, έναντι 1,8% τον αντίστοιχο μήνα Ιανουάριο. Το μερίδιο αγοράς του Προμηθευτή με τη Δεσπόζουσα θέση στο σύνολο της λιανικής αγοράς, παραμένει υψηλό. Ωστόσο, η αυξανόμενη κινητικότητα των καταναλωτών προς εναλλακτικές επιλογές, υποδηλώνει τη διάθεση και επιθυμία περισσότερων τελικών χρηστών για αξιοποίηση των εναλλακτικών ευκαιριών στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και υπουργείων.

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
  • Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr

Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα Αθήνα
Λ. Κηφισίας 140, ΤΚ 11526, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 010 2320
fax:
213 010 6680
Email:
athensshop@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.