Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
Customer bill 01

Ο Λογαριασμός ΗΡΩΝ

Ο σχεδιασμός του λογαριασμού ΗΡΩΝ, έχει ως στόχο τη διαφάνεια και κατανόηση όλων των επιμέρους κέντρων κόστους, χωρίς ψιλά γράμματα και κρυφές χρεώσεις. Βασικός στόχος είναι κάθε πελάτης να καταλαβαίνει τί ακριβώς πληρώνει και ποιο είναι το όφελός του.

Στο επισυναπτόμενο δείγμα λογαριασμού, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα πεδία:

1η Σελίδα Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στοιχεία Λογαριασμού

Παρουσιάζονται τα στοιχεία του πελάτη, του ακινήτου, της παροχής και της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται ο λογαριασμός.

Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος / Ανταγωνιστικές Χρεώσεις (Α)

Ανάλυση των χρεώσεων για το ηλεκτρικό ρεύμα που έχετε καταναλώσει στην αναγραφόμενη χρονική περίοδο.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)

Πρόκειται για χρεώσεις που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. Συγκεκριμένα: το Δίκτυο Μεταφοράς, το Δίκτυο Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - ΥΚΩ και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων - ΕΤΜΕΑΡ. Οι εν λόγω χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), και είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Τις τιμές των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων μπορεί να βρει ο καταναλωτής στην σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας http://www.rae.gr

Συνοπτική Ανάλυση Ποσού Πληρωμής

Παρουσίαση των συνολικών χρεώσεων που αναφέρονται στον λογαριασμό.

2η Σελίδα Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ενδείξεις Μετρητή

Ο πίνακας παρουσιάζει τις ενδείξεις και τα στοιχεία του μετρητή της παροχής σας.

Συμπληρωματικές Χρεώσεις / Πιστώσεις (Γ)

Αναλυτική παρουσίαση συμπληρωματικών χρεώσεων, τελών και φόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Εργασίες ΔΕΔΔΗΕ (Δ)

Περιλαμβάνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από το Διαχειριστή Δικτύου για λογαριασμό των καταναλωτών, όπως αντικατάσταση ασφαλειών, σφραγίδων, κλπ.

Χρεώσεις Δήμου (Ε)

Ανάλυση των τελών και φόρων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) που καταβάλλονται στον εκάστοτε δήμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κάθε ακινήτου.

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (ΣΤ)

Η χρέωση της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων.

Τέλος υπέρ ΕΡΤ (Ζ)

Το ανταποδοτικό τέλος για τη ΝέαΕλληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση (Ν. 4173/26.07.13)
Πίνακας πρόσθετων πληροφοριών

Ενημέρωση σχετικά με χρήσιμες πληροφορίες.

Αναλυτικότερα και για την δική σας καλύτερη κατανόηση, σημειώνονται τα παρακάτω:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες του Προμηθευτή για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ρεύματος που καταναλώνουμε στα νοικοκυριά ή τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις μας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρόκειται για χρεώσεις που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. Συγκεκριμένα: το Δίκτυο Μεταφοράς, το Δίκτυο Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - ΥΚΩ και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων - ΕΤΜΕΑΡ. Οι εν λόγω χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), και είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε: Η χρέωση καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύστημα Μεταφοράς).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η χρέωση καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, οι υπηρεσίες: α) Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας. β) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και γ) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (ΚΟΤ) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): το ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ κ.λπ.).

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και να τον αποδίδει στο Ελληνικό δημόσιο. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της πραγματικής κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Ειδικό Τέλος 5‰ Ν. 2093/92 (ΔΕΤΕ): Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος Το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/92 υπό τον τίτλο «Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ)». Το ΔΕΤΕ υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος, προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) - Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) - Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ρεύματος, την αξία των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια αποδίδουν στους αρμόδιους δήμους. Η χρέωση των σχετικών τελών και φόρων γίνεται απολύτως σύμφωνα με τα δεδομένα που βεβαιώνονται επισήμως από τον εκάστοτε αρμόδιο δήμο και κοινοποιούνται στους Προμηθευτές από το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με την επιφάνεια ή τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ, θα πρέπει να απευθύνεστε στον δήμο που ανήκει το ακίνητο.

Δείγμα Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης


Δείγμα Λογαριασμού Μέσης Τάσης


Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα Αθήνα
Λ. Κηφισίας 140, ΤΚ 11526, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 010 2320
fax:
213 010 6680
Email:
athensshop@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.