Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.», αντίστοιχα, (εφεξής η «Εταιρεία»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.heron.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης (εφεξής ο «Επισκέπτης / Χρήστης») ή/και ο χρήστης/µέλος (εφεξής ο «Χρήστης / Μέλος») των σελίδων του δικτυακού τόπου www.heron.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά και εν συνεχεία να προβεί σε επίσκεψη ή/και χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του  www.heron.gr, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως.

I.   Προοίμιο

Η Εταιρεία παρέχει στους Επισκέπτες / Χρήστες και στους Χρήστες / Μέλη του δικτυακού τόπου www.heron.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες του www.heron.gr μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο  www.heron.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος των υπηρεσιών του www.heron.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» («as is») και ότι η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής µε την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων («data») των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών του www.heron.gr. Ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος υπέχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του  www.heron.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet). Ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του µε τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του  www.heron.gr.

II.   Εγγραφή

Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.heron.gr ως Χρήστης / Μέλος, συμφωνεί να: (α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.heron.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και (β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

III.   Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.heron.gr, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης ή / και διανομής, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.heron.gr, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του  www.heron.gr.

IV.   Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.heron.gr, στις οποίες προβαίνει µε αποκλειστικώς δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα στο www.heron.gr παρέχονται «όπως είναι» χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη, µε οποιονδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα µε το νόμο, η Εταιρεία, αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, αναφορικά με το www.heron.gr, συµπεριλαµβανοµένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα του  www.heron.gr θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το www.heron.gr ή / και οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers), µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Επισκεπτών / Χρηστών και των Χρηστών / Μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του  www.heron.gr ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Επισκέπτης / Χρήστης και ο Χρήστης / Μέλος και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

V.   Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.heron.gr αποτελούν µία προσφορά προς τον Επισκέπτη / Χρήστη και τον Χρήστη / Μέλος του www.heron.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή µη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του www.heron.gr, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι Επισκέπτες / Χρήστες και οι Χρήστες / Μέλη του www.heron.gr, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του µε δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

VI.   «Σύνδεσμοι» (link) προς άλλους δικτυακούς τόπους (site)

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων website και σελίδων στα οποία ενδεχομένως να παραπέμπει µέσω «συνδέσμων», hyperlink ή διαφημιστικών banner το  www.heron.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο Επισκέπτης / Χρήστης ή / και ο Χρήστης / Μέλος οφείλει/ουν να απευθυνθεί/ούν απευθείας στα αντίστοιχα website και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των website και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει το www.heron.gr ή ότι συνδέεται µε αυτά καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

VII.   Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου

Ο Χρήστης / Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του www.heron.gr συµπεριλαµβανοµένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του www.heron.gr, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), των μηνυμάτων (forum), των σελίδων χρηστών, ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή / και δημοσιεύει ο Χρήστης / Μέλος. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) που μπορεί να αποστέλλει ο Χρήστης / Μέλος από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο Χρήστης / Μέλος στις υπηρεσίες του www.heron.gr. Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει µέσω των υπηρεσιών του www.heron.gr στους Χρήστες / Μέλη. Οι Χρήστες / Μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τους Χρήστες / Μέλη για μακρύ χρονικό διάστημα [άνω των έξι (6) μηνών] στο  www.heron.gr.

VIII.   Ομάδες συζητήσεων (forum)

Η Εταιρεία μέσω του www.heron.gr δύναται να παρέχει στους Επισκέπτες / Χρήστες ή / και στους Χρήστες / Μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους “Message Board”, παρέχοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση “Message Board”, που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες µε την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Εάν παρέχεται η ως άνω περιγραφόμενη δυνατότητα, οι Επισκέπτες / Χρήστες ή / και οι Χρήστες / Μέλη του www.heron.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να µην προβαίνουν σε παράνοµες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το www.heron.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή οποιουδήποτε γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το www.heron.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι Επισκέπτες / Χρήστες ή / και οι Χρήστες / Μέλη των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν µε τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου-ων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι Επισκέπτες / Χρήστες ή / και οι Χρήστες / Μέλη στο www.heron.gr, θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του Χρήστη που το δημιούργησε.

IX.   Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.heron.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη / Χρήστη ή / και του Χρήστη / Μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του www.heron.gr και δεν δεσμεύει, παρά µόνο τους ίδιους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;