Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract

ΚAΛΥΤΕΡΟΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΟΥ.

O λογαριασμός ΗΡΩΝ έγινε ακόμα πιο εύκολος, ξεκάθαρος και τακτοποιημένος. Τώρα μπορείς αμέσως να βρεις όλες τις χρεώσεις αναλυτικά και συγκεντρωμένες, ενώ όλες οι επιμέρους πληροφορίες του λογαριασμού σου είναι απόλυτα οργανωμένες.

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι οι βασικές χρώσεις όπου ο καταναλωτής βρίσκει στον λογαριασμό του.

Στοιχεία Λογαριασμού

Στο λογαριασμό αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, του ακινήτου, της παροχής και της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται ο λογαριασμός.

Ενδείξεις Μετρητή

Ο πίνακας παρουσιάζει τις ενδείξεις και τα στοιχεία του μετρητή της παροχής σας.

Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος

Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες του Προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Μίγμα Καυσίμου

Το Μίγμα Καυσίμου περιλαμβάνει τα ποσοστά των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ,την οποία κατανάλωσαν οι πελάτες όλης της χώρας (ηπειρωτική χώρα και νησιά) κατά το τελευταίο 12μηνο. Η συγκεκριμένη διαδικασία της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό Μίγμα Καυσίμου, προβλέπεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2003/54/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ) και των προβλεπομένων στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3426/2005, αρθρ. 17), σχετικά με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν όλους τους καταναλωτές, εφόσον κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, δηλ.: το Δίκτυο Μεταφοράς, το Δίκτυο Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - ΥΚΩ και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων - ΕΤΜΕΑΡ. Οι παραπάνω χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), και είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Μπορείτε να δείτε το κόστος των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στη σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας www.rae.gr

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς). Το Δίκτυο αυτό μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση, μέσω των πυλώνων, από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής, υπό Μέση και Χαμηλή Τάση, να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). Ο ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Τύπος υπολογισμού χρέωσης λογαριασμού: [kVAx Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + [kWhx ΜΜΧ(€/kWh)] Αναλυτικά: ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί kVA: Συμφωνημένη Ισχύς (είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος).

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει κατανάλωσης). Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων. Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)]+ kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ Αναλυτικά: ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί kVA: Συμφωνημένη Ισχύς ( η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ) συνφ: Συντελεστής ισχύος (υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας). Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β' 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά. Τύπος υπολογισμού: kWhxΜοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Ειδικό Τέλος για Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Tο ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΤΜΕΑΡ xkWh

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ακολουθεί μία αναλυτική παρουσίαση των συμπληρωματικών χρεώσεων, τελών και φόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και να τον αποδίδει στο Ελληνικό δημόσιο. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της πραγματικής κατανάλωσης και υπόκειται σε Φ.Π.Α. Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΦΚ xkWh

Ειδικό Τέλος 5‰ Ν. 2093/92 (ΔΕΤΕ)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος Το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/92 υπό τον τίτλο «Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ)». Το ΔΕΤΕ υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος, προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Τύπος υπολογισμού: αξία ρεύματος – αξία ΕΤΜΕΑΡ + αξία ΕΦΚ x 0,005

Ποινή Πρόωρης Αποχώρησης

Εκπίπτει σε περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει πριν λήξει η σύμβαση προμήθειας.

Τόκοι Υπερημερίας

Επιβάλλονται, σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ελλάδος, στις περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης του λογαριασμού.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Είναι οι υποχρεωτικές χρεώσεις που βρίσκει ο καταναλωτής στον λογαριασμό του υπέρ τρίτων.

Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) - Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) - Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ρεύματος, την αξία των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια αποδίδουν στους αρμόδιους δήμους. Η χρέωση των σχετικών τελών και φόρων γίνεται απολύτως σύμφωνα με τα δεδομένα που βεβαιώνονται επισήμως από τον εκάστοτε αρμόδιο δήμο και κοινοποιούνται στους Προμηθευτές από το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με την επιφάνεια ή τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ, θα πρέπει να απευθύνεστε στον δήμο που ανήκει το ακίνητο. Για ΔΤ, ΔΦ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) /365 ημέρες Για ΤΑΠ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) /365 ημέρες

Εργασίες ΔΕΔΔΗΕ

Περιλαμβάνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από το Διαχειριστή Δικτύου για λογαριασμό των καταναλωτών, όπως αντικατάσταση ασφαλειών, σφραγίδων, κλπ. Υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

Τέλος υπέρ ΕΡΤ

Το ανταποδοτικό τέλος για τη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία – ΕΡΤ (Ν.4324/29.04.15) Σύμφωνα με τον υπόψη Νόμο όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο, στην οποία αυτός αναφέρεται.

Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΕΡΤ:

1. Οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών 2. Το Ελληνικό Δημόσιο 3. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 4. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5. Οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία 6. Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες 7. Οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;