e-Contract
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΗΡΩΝ

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία»), μέλος των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & ENGIE, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων φυσικών προσώπων, που ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» / «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, με γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, και δύο (2) Θερμικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Θήβα Βοιωτίας, στο 4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών – Ελευσίνας, ΤΚ 32200, email: [email protected], website: http://www.heron.gr, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προμηθευτών της, των μετόχων αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ήτοι την Δικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο email: [email protected], τηλέφωνο: 210-3626971, fax: 210-3626974

 

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ειδικότερα, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου και ο αριθμός FAX εφόσον υπάρχει, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) και η αρχή έκδοσης αυτού, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκετε, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. ως επίσης ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος], τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η εκτέλεση σύμβασης που υφίσταται μεταξύ υμών και της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες στα πλαίσια της σύμβασης που πρόκειται να καταρτισθεί μεταξύ υμών και της Εταιρείας,  όπως για παράδειγμα η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου προς τους πελάτες μας, η ικανοποίηση αιτημάτων/παραπόνων των πελατών μας στο πλαίσιο της προσήκουσας παροχής των υπηρεσιών μας, η εκτέλεση συμβάσεων έργου με τους συνεργάτες μας εργολάβους ή η παροχή των υπηρεσιών μας μέσω των συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουμε τα στοιχεία των επισκεπτών, συνεργατών μας που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας προκειμένου να εξυπηρετηθούν ή να εκτελέσουν έργα που έχουμε αναθέσει αντίστοιχα κ.ο.κ. και τους χορηγούμε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως μετόχων, μελών Δ.Σ. ή στελεχών της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, ως τροποποιημένος ισχύει, η γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων στο Χρηματιστήριο, η διαχείριση αιτημάτων για αποζημίωση από προκληθέντα ατυχήματα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

 

 Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση, είτε πρόκειται για σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, για σύμβαση εκτέλεσης εργασιών από συνεργάτες μας εργολάβους/υπεργολάβους, κ.α., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ενεργειών που είναι απαραίτητο να διενεργηθούν σε προσυμβατικό στάδιο, αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

Ειδικότερες περιπτώσεις, στις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών μας (όπως αυτά ανωτέρω λεπτομερώς αναφέρονται) είναι οι ακόλουθες:

 • Η παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία μας για την παύση εκπροσώπησης μετρητή φορτιού & διακοπής ηλεκτροδότησης παροχής
 • Η περίπτωση πιστοποίησης ενδείξεων μέτρησης και παραμέτρων γενικού τιμολογίου για αναθεώρηση Λογαριασμού
 • Η αμφισβήτηση τιμολογίου από τον πελάτη μας
 • Η αίτηση του πελάτη για τροποποίηση κατηγορίας τιμολογίου
 • Η αίτηση του πελάτη για απαλλαγή από ΦΠΑ
 • Η αίτηση τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας
 • Η αίτηση ανάκλησης πάγιας εντολής εξόφλησης Λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Η καταγγελία σύμβασης από τον πελάτη μας
 • Η ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Η δήλωση υπαναχώρησης του πελάτη μας
 • Η υποβολή αιτημάτων – παράπονων του πελάτη μας ή τρίτου
 • Η παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία για την άρση εκπροσώπησης μετρητή του πελάτη από άλλο πάροχο κατά 100% και την καταγγελία της σύμβασης
 • Η υποβολή αιτήματος από τον πελάτη για εκπροσώπηση νέας παροχής
 • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον πελάτη σε έκθεση της Εταιρείας μας

 

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση σας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της μεταξύ μας συνεργασίας, για τον ορισμό μιας επαγγελματικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων ή παραπόνων σας κ.α.

 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Όταν για παράδειγμα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων), με καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουμε και γνωστοποιούμε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

 • Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:

Ζητούμε πρώτα τη συγκατάθεσή σας  και ακολούθως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), για να λαμβάνετε newsletters της Εταιρείας μας, σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις και προσφορές μας.

Με την συγκατάθεση και την ακόλουθη εγγραφή σας, θα μπορείτε να μένετε ενημερωμένοι αναφορικά με τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές μας, που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

 • Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους:

Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους, εφόσον το επιθυμείτε, θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

 • Για την εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling)

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ο.κ.) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

 • Συνεργάτες της Εταιρείας μας (συνεργάτες, υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κτλ.)

Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί συνεργάτες στους οποίους η Εταιρεία μας αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. συμβάσεις υπεργολαβίας, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, έλεγχος πράξης μεταβίβασης μετοχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα, εταιρείες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλοι οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι). Στις περιπτώσεις αυτές η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της μεταξύ μας επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμφωνία της επεξεργασίας αυτής με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα και σε άλλες εταιρείες των Ομίλων στους οποίους ανήκει, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες (πχ. σε μέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών) με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την εικόνα της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κ.ο.κ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ήτοι την Δικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, Αθήνα, email: [email protected], τηλέφωνο: 210-3626971

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
ΕΡΩΤΗΣΗ 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;