Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
09.01.2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναδρομική χορήγησης της πρόσθετης επιδότησης ΤΕΜ

Αναδρομική χορήγηση της πρόσθετης επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για την περίοδο κατανάλωσης από Φεβρουάριο 2022 έως και Νοέμβριο 2022...

Αναδρομική χορήγηση της πρόσθετης επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για την περίοδο κατανάλωσης από Φεβρουάριο 2022 έως και Νοέμβριο 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επιχειρήσεις (ατομικές ή ενιαίες) που (α) διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) επαγγελματική παροχή, η οποία είναι ισχύος μικρότερης ή ίσης των 35kVA ή/και (β) δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρτοποιίας με κύριο ΚΑΔ 10.71 ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής ή/και (γ) διαθέτουν αγροτική/-ές παροχή/-ές ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής, εκτός από τη βασική επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), δικαιούνται πρόσθετη επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) για την περίοδο κατανάλωσης από Φεβρουάριο 2022 έως και Νοέμβριο 2022.

Η πρόσθετη αυτή επιδότηση αποφασίστηκε με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Πολιτεία και εγκρίθηκε πρόσφατα για τη χώρα μας σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με «το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», όπως τροποποιούμενο ισχύει, (C/2022/426/1) (εφεξής «Προσωρινό Πλαίσιο»). Η πρόσθετη επιδότηση χορηγείται με τις προϋποθέσεις που ορίζει  το  ισχύον αυτό ευρωπαϊκό πλαίσιο ενώ η ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων για τη νόμιμη χορήγηση της ως άνω πρόσθετης επιδότησης στους δικαιούχους της από την Ελληνική Πολιτεία ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βάσει της εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε η αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3/3-1-2023) (εφεξής «ΚΥΑ»), η οποία καθόρισε: (α) τους δικαιούχους της πρόσθετης επιδότησης, (β) το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η πρόσθετη επιδότηση, ήτοι για το διάστημα κατανάλωσης Φεβρουαρίου - Νοεμβρίου 2022, (γ) το ύψος της πρόσθετης επιδότησης ανά κατηγορία δικαιούχων για κάθε μήνα κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και των μηνών Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2022, (δ) τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης επιδότησης ανά παροχή και ανά τύπο προσφερόμενου τιμολογίου, καθώς και (ε) το συνολικό ποσό ενίσχυσης κατ’ ανώτατο όριο, που μπορεί να χορηγηθεί βάσει του τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που τυχόν έχει ήδη χορηγηθεί, είτε ως ατομική είτε ως ενιαία επιχείρηση, βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια.

Συνεπώς, η ανωτέρω ΚΥΑ καθόρισε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον ορθό προσδιορισμό του ύψους της πρόσθετης επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) που δικαιούνται οι επιχειρήσεις αυτές αναδρομικά από το Φεβρουάριο του 2022, ώστε η χορήγησή της σε αυτές να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που όρισε το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να θεωρείται νόμιμη σύμφωνα με την ΚΥΑ. Για τη διασφάλιση  της εφαρμογής των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την καταβολή της πρόσθετης επιδότησης στους εκάστοτε δικαιούχους αυτής, η ΚΥΑ όρισε τον ΔΑΠΕΕΠ ως φορέα ελέγχου της χορήγησης αυτής  και τους Προμηθευτές ως υπεύθυνους (i) για τον ορθό υπολογισμό αυτής για εκάστη εκ των δικαιούχων επιχειρήσεων αναλογικά του χρονικού διαστήματος εκπροσώπησής τους από έκαστο εξ αυτών,(ii) για την τήρηση των ορίων επιδότησης σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητας του εκάστοτε δικαιούχου, και (iii) για την ανάκτηση τυχόν υπερβάλλοντων  ποσών για κάθε παροχή της ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης εκάστου δικαιούχου που δόθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος Φεβρουαρίου 2022 έως και Νοεμβρίου 2022. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί ο ορθός υπολογισμός της πρόσθετης επιδότησης σε κάθε δικαιούχο αυτής, η ΚΥΑ θέσπισε ως προϋπόθεση για την χορήγηση αυτής από τον εκάστοτε Προμηθευτή, την προηγούμενη εκ μέρους των επιχειρήσεων αληθή, σωστή και πλήρη συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης προς τον Προμηθευτή τους, υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους.

Προς διευκόλυνση των Πελατών του, ο ΗΡΩΝ έχει αναρτήσει ΕΔΩ ενημερωτικό υλικό και ΕΔΩ παράδειγμα σχετικά με το κείμενο της ΚΥΑ και τον ορισμό των προϋποθέσεων του προσωρινού πλαισίου και έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή οδηγιών στους δικαιούχους της πρόσθετης επιδότησης που εκπροσωπούσε ή/και εκπροσωπεί για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από Φεβρουάριο 2022 έως και Νοέμβριο 2022 με στόχο την άμεση, ορθή και πλήρη συμπλήρωση εκ μέρους των δικαιούχων της απαιτούμενης από το θεσμικό πλαίσιο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης θα επιτρέψει στoν ΗΡΩΝA τον ορθό υπολογισμό της πρόσθετης επιδότησης που δικαιούται η εκάστοτε επιχείρηση και θα διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις από διορθωτικές εκκαθαρίσεις που τυχόν απαιτηθούν και υποχρεωτική επιστροφή χρηματικών ποσών προς την Πολιτεία.

Ο ΗΡΩΝ είναι πάντα στη διάθεση των Πελατών του για να επιλύσει όποια τυχόν απορία υπάρχει σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπολογισμού και χορήγησης της πρόσθετης επιδότησης μέσω του ΤΕΜ και έχει ήδη εκκινήσει την υλοποίηση του μηχανισμού απόδοσης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, ώστε αμέσως μόλις λάβει την πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση από τους δικαιούχους, να γνωστοποιήσει και να χορηγήσει σε αυτούς νόμιμα, αναδρομικά, άμεσα και κυρίως ορθά το συνολικό ποσό της πρόσθετης επιδότησης.

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

26.02.2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νικητές διαγωνισμού «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ»

Για μία ακόμα φορά, οι νέοι πελάτες του ΗΡΩΝΑ κέρδισαν μοναδικά δώρα!

22.01.2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΡΩΝ VIBES: ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης ΗΡΩN VIBES παρουσίασε στο καταναλωτικό κοινό η κορυφαία εταιρεία ενέργειας ΗΡΩΝ, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα, που φιλοξενείται από την εφαρμογή myΗΡΩΝ.

01.01.2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Nέα τιμολόγια: τι σημαίνει κάθε χρώμα;

Τι αλλάζει στην αγορά της ενέργειας από 1/1/2024; Ενημερωθείτε για τα νέα δεδομένα.

13.12.2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τέσσερις χριστουγεννιάτικες ιστορίες ΗΡΩΝ για ένα πιο πράσινο μέλλον

Ο ΗΡΩΝ κάνει τα Χριστούγεννα πιο ζεστά και φωτεινά με μία πρωτότυπη ενέργεια κοινωνικής ευθύνης, που μας καλεί να δώσουμε το παρών για ένα πιο πράσινο μέλλον.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;